Vízgyöngyök és az élet ritmusa

Vízgyöngyök és az élet ritmusa

Egy kődarab, ha a víztükörre ejtjük, gyűrűket fodroz a felszínen. Ahol gyűrűk vannak a felszínen, tudjuk, valami változás történt a mélyben is.

Homeopátia, és a tudományos kételyek

A homeopátia tudományát 1810-ben hozta közénk Samuel Hahnemann német orvos. Az azóta eltelt 213 évben sok ezer orvos vizsgálta és alkalmazta a legkülönbözőbb esetekben, hatékonyságát számos esetleírás taglalja.  Ennek ellenére ma az akadémiai tudomány azt állítja [MTA, 2017], hogy „nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármely betegség esetén hatékony lenne”, sőt, kijelenti, hogy „még kártékony is lehet azáltal, hogy eltávolítja a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétől.” A homeopátiát mégis, világ szerte, milliók alkalmazzák, és úgy tűnik, hogy sikerrel. Fodrokat vet a vízfelszín. Mi lehet a mélyben?

Rudolf Steiner, aki képes volt a mélybe látni, egy megdöbbentő dolgot tár elénk: 

Azok az anyagok, amelyeket allopátiásan adunk be az emberi szervezetnek, bizonyos értelemben – ha szabad ezt a kifejezést használnom – homeopátiássá válnak általa. Vagyis belsőleg magunk is átesünk azon a folyamaton, amit a homeopátiás patikus az anyagokkal végez. Így tehát az allopátiásan alkalmazott gyógyászati anyagok hatásmechanizmusa egyáltalán nem azokon a tulajdonságokon alapul, amelyeket ma kémiailag tulajdonítanak nekik, hanem olyan tulajdonságokon, amelyeket azáltal szereznek meg, hogy az emberi szervezet saját erőinek felhasználásával feldolgozásra kerülnek. /Rudolf Steiner, Szaktudományok és antropozófia, GA 73a/

Ez az írás egy kutatómunka esszenciáját kívánja bemutatni. A kutatás 2022-ben a Triangulum Alapítvány kuratóriumának megbízásából indult. Az egy éves kutatási projektben öt orvos, egy matematikus, egy fizikus és az egyik neves orvosi egyetemünk élettan mester oktatója vett részt. A kutatási projektünk célja az volt, hogy a tudomány eszköztárát használva megvizsgáljunk egy jelenségkört, és nem az, hogy érveket gyűjtsünk a homeopátia hatékonysága mellett vagy ellen. Úgy véljük ugyanis, hogy épp az a hozzáállás kártékony, amikor elhatárolódunk valamitől, amit még nem értünk teljesen. Kártékony, mert megfoszthatjuk magunkat egy gyógyító lehetőségtől, és kártékony, mert pontosan azok a jelenségek nyitnak utat a tudományos megismerésnek, melyek zavaróak, és amit még nem értünk. A vízfelszín fodrozódása rámutat, hogy van mit keresnünk a mélyben.

A fent említett akadémiai állásfoglalás felszínre emeli a kétely mögött megbújó gondolatokat, így fogalmaz: „A homeopátiás orvosságok többségének készítése során a hatóanyag olyan sok egymást követő hígításon megy át, hogy az eljárás végére az oldatban már az eredeti hatóanyag egyetlen példánya (molekulája) sem marad.” Valamint azt állítja, hogy nem létezik meggyőző bizonyíték arra nézve sem, hogy a „víz-memória” létezne és működne. Vagyis ami anyagi, annak hatása van, ami nem anyagi, annak aligha – írják le azok az emberek, akik tudományukat könyvekből tanulták, pedig a könyv a nem anyagi információ hordozója csupán, épp úgy, ahogy a zenének is csak hordozó közege a levegő, melyben a hanghullámok terjednek.

Kvantumelmélet és vízgyöngyöcskék

A kvantumelmélet pedig még meghökkentőbb dolgot tár elénk, nevezetesen azt állítja, hogy az anyagi jelenségek működése mögött van egy olyan jelenségréteg, mely nem anyagi, és az öt érzékszervvel nem megismerhető. A kvantumelmélet ugyanis nem anyagi hullámfüggvényekkel és kvantumállapotokkal számol, és azt állítja, hogy a jelenségek mérhető köre ezeknek mintegy vetülete, vagy lenyomata az anyagban. A fülünk felfogja a levegőben keletkezett hullámokat, és így az anyag által összekapcsolódunk azzal a szellemi valósággal, mely a zeneszerző számára belül megnyilvánult. A fenn említett projekt célja az volt, hogy nézzünk rá a homeopátia jelenségkörére a kvantumelmélet szemüvegén keresztül, egy olyan szemüvegen át, melyet az akadémiai tudomány érdekes módon, jelenleg teljes mértékben elfogad.

Az elmúlt 25 év kvantumelméleti kutatásai felderítették, hogy a folyékony víz nem magányos vagy csak gyengén, ideiglenesen kapcsolódó vízmolekulák strukturálatlan közege. Mára kiderült, hogy szobahőmérsékleten a víz molekulák egy része (27%-a) apró, együtt rezgő gömböcskékké szerveződik. Egy-egy ilyen víz gömböcskében, melyeket Koherens Domainek-nek hívunk, közel 20 ezer molekula rezeg együtt, és ez a formáció éppúgy stabil, ahogy a vízmolekula sem esik szét magától hidrogén és oxigén gázra. Hasonló ez ahhoz, amikor valaki mechanikus vekkerórákat egy közös polcra helyez. Kezdetben egymáshoz képest össze-vissza járnak, de egy idő után, a közös polc miatt együtt, összhangban fognak ketyegni. A víz molekulák esetén a „polc” a vákuum. Willis Lamb 1955-ben Nobel-díjat kapott azon felfedezéséért, hogy a vákuum nem üresség, hanem energiával feltöltött, élő-lüktető tenger, mely kölcsönhatásban áll a töltött részecskékkel. Ez a csatolás a víz esetén azt eredményezi, hogy a vízmolekulák érzékelik egymást, és végül stabil vízgyöngyöcskékké szerveződnek. 

Az együtt rezgő víz gömböcskék nem csak stabilak, hanem szeretnek egymáshoz is kapcsolódni, láncokat, struktúrákat képezni. Mivel ez az összekapcsolódás energetikailag szintén kedvezőbb, mint külön-külön maradni, az összekapcsolódó, egymással energiát cserélő víz gömböcskék struktúrája szintén stabil lesz, azaz nem bomlik el, ahogy telik az idő. A víz gyöngyszemekből álló láncokat a kutatók jelenleg arra akarják használni, hogy kvantumszámítógépeket építsenek belőlük [Caligiuri, 2022]. Az információ beírást és kiolvasást pedig úgy tűnik, hogy a vízben oldott só ionok segítik, melyek a Föld sajátos mágneses terének irányítása mellett együtt képesek forogni-rezegni az információt hordozó elektromágneses térrel: a só ionok körpályára állnak a gömböcskék körül. Apró antennaként viselkednek, és úgy tűnik, hogy képesek bekódolni az információt a vízgyöngyöcskék kvantum állapotaiba.  

A víz gömböcskék egész sajátos tulajdonságokkal bírnak: körbeveszik, mintegy beburkolják az élet aktív molekuláit, a DNS-t, az enzimeket, a fehérjéket, és kommunikációs hálózatba kötik ezeket [Giudice, 2009]. Talán a víznek épp ez a csodálatos tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a komplex mikrobiológiai folyamatok összehangolt módon működhessenek? Jelenleg úgy tűnik tehát, hogy a víz nem csupán oldószer, ahogy azt korábban gondoltuk, és úgy tűnik, hogy épp emiatt lehet, hogy az élet szellemi lényege megnyilvánulhat az anyagban.

Nem minden molekula tud azonban bekapcsolódni ebbe az életet átfogó, anyag lenyomatú információs hálózatba, mert ehhez a kapcsolódáshoz olykor többlet energia kell, megfelelő „csatlakozóra” lenne ehhez szüksége. Hahnemann arra jött rá, hogy azon betegei, akik távolabb laknak tőle, jobban, gyorsabban gyógyulnak az általa kikevert, ultra-hígított szerektől; a betegeihez szekéren vitte a kikevert orvosságot. Hahnemann több kísérlet után arra jutott, hogy a szekér rázkódása az, ami számít, ez a rázkódás ugyanis valahogy potenciálja a szert, hatékonyabbá teszi. 

Ma már tudjuk azt, hogy az ütve rázás során egy oldatban örvények és apró buborékok keletkeznek. Amikor ezek a buborékok összeroppannak, lokálisan igen nagy hőmérséklet, 10-20 ezer Kelvin fok is kialakul, ezt a jelenséget kavitációnak hívják. A kavitációs energia gyorsan szétoszlik az anyagban, viszont képes segíteni azt, hogy egy tetszőleges molekula, hatóanyag, elegendő energiával rendelkezzen ahhoz, hogy bekapcsolódhasson a víz gyöngysorok kvantum hálózatába. Ezen a módon, úgy tűnik, egy tetszőleges molekula által szállított információ beíródhat és megőrződhet a vízben. Ha pedig ez az információval feltöltött gyöngysor kölcsönhatásba kerül az élő szervezet hasonló információs struktúrájával, az információ a szervezetnek is átadódhat. 

Mivel lehetetlen a szervezetet alkotó összes molekulát és víz gyöngyfüzért leíró egyenleteket megoldani, ezért egy átfogó képet kell alkalmazunk, de egy olyan egyszerűsített képet, melyet matematikailag még kezelni tudunk. Hasonló ez a következőkhöz: tegyük fel, hogy már megértettük és átéreztük egy fa lényegét. Mégis ahhoz, hogy a hegyeket és völgyeket alakító erőkről, és ezzel összefüggésben az erdők életéről sőt az éghajlat változásról nyilatkozzunk az szükséges, hogy a táj fölé emelkedjünk. Az élő szervezetről egy olyan modellt kell alkotnunk, mely összhangban van a megfigyeléseinkkel, tekintve a homeopátia elmúlt 213 évben tett, és időtállónak bizonyult tanulságait. Ezek alapján arra juthatunk, hogy bizonyos értelemben, nagyban leegyszerűsítve, a szervezet egészség-betegség jelensége olyan, mint ahogy egy pörgő búgócsiga viselkedik.

Ha jön egy akut hatás (pl. stressz hatás), a hatás kibillenti a búgócsiga tengelyét, de a forgó búgócsiga tengelye gyorsan visszaáll középre. Ha azonban a hatás erőteljesebb vagy gyakori, akkor az lelassíthatja a búgócsigát, és ebben az esetben a tengelye a függőleges tengely körül forogni, precesszálni kezd: az élet modellünkben ez a krónikus betegség, mely az életenergia csökkenésével jár együtt. Ha a kvantumelmélet szabályait követve számolunk, arra bukkanunk, hogy a búgócsiga nem pöröghet és nem precesszálhat tetszőleges sebességgel. Azaz az egészségnek szintjei vannak, és a gyógyulás akkor következik be, ha a gyógyszer által szállított energia és információ rezonancia-szerűen képes átbillenteni az egyik állapotból a másikba az élő szervezetet. 

A szívünk rejtett titkai

Ma már tudjuk, hogy a szív nem csupán a vér pumpálását végzi a szervezetben. Dr. Dagmar Uecker homeopata orvos a szív kapcsán például így fogalmaz:

Szívünk az egész szervezetünk kommunikációs központja.

A kommunikációhoz mindig kell egy vivő frekvencia, egy energia hullám, mely hordozni képes magát az információt. Ezt megértve az az ötletünk támadt, hogy keressük meg a homeopátiás szerek hatásának finom rezdüléseit, kvantum-ugrásainak nyomait a szív ritmusának, rezdüléseinek felharmonikusaiban, „zenéjében”. 

A szív ritmusát megmérhetjük sokféleképpen. Mi egy olyan egyszerű eszközt választottunk, melyet oda lehet adni a homeopátiát alkalmazó embereknek, és otthon, fájdalom mentesen, két perc alatt minden lényeges információt képes begyűjteni a szív „zenéjéről”, ugyanakkor elég érzékeny és pontos mérést tesz lehetővé. A választott eszköz egy egyszerű, ujjbegyre csiptethető pulsoximéter [Scan4all], mely fényfelvillanások segítségével képes rögzíteni, hogyan lüktetnek a kis erek az ujjbegyben. Ha az így mért jel alakját elemezzük, és a paciensek naponta elvégzik a mérést egy hosszabb időn keresztül (nálunk ez 10 hét volt), akkor kiszámolhatjuk, hogyan változik az alapritmustól való eltérés. Az alapritmusra, mint energia hullámra ülő „zene” információ mennyiségét és ennek karakterisztikus változásait meg lehet állapítani, erre szolgál például a Shannon-entrópia. Ezt a fogalmat egyébként az információval foglalkozó tudomány az emberi nyelv információ tartalmának mérésére alkotta meg. A mért adatokat elemezve arra jutottunk, hogy a paciensek szívének rezdüléseiben rejlő információ valóban időnként határozottan, ugrásszerűen változik egy kezelés során. Az így mérhető változás, úgy tűnik, korrelál a paciensek érzelmi, fizikai és mentális állapotában megfigyelhető változásokkal. 

Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy egyrészt, úgy tűnik, a víz képes információt hordozni és tárolni, és egy hatóanyag jellegzetes rezgési mintáját átadni az emberi szervezetnek akkor is, ha az adott gyógyszerben egyetlen hatóanyag molekula sincs már jelen. A tudomány már meghaladta azt az álláspontot, melyet az MTA jelenleg képvisel. Másrészt úgy tűnik, hogy a szívünk ritmusában, annak finom változásában, „zenéjében” megtalálható a lenyomata a gyógyulási folyamatoknak. Az egy éves kutatásunk természetesen számos megvizsgálandó kérdést vetett fel, melynek érdemes lesz majd alaposan utánajárnunk. 

Rendkívüli élményben volt részünk: minél inkább figyel az ember az élet rezdüléseire, ritmusára, annál nagyobb áhítat ébred benne mindazzal kapcsolatban, ami benne és a világában megtalálható.

Nincs semmi, ami fölöttem állna, Kincs Győztese; a mindenség reám van felfűzve, mint fonálra a gyöngyszemek. Én vagyok a víz íze, Kuntí fia, én vagyok a Nap és Hold fénye… /Bhagavad Gita, 7. fejezet, 7-8/

Hivatkozások

[Caligiuri, 2022] Luigi M. Caligiuri: Quantum (hyper)computation through universal quantum gates in water coherent domains, Journal of Physics: Conference Series, vol 2162, 013003, 2022.

[Giudice, 2009] Emilio Del Giudice and Alberto Tedeschi: Water and Autocatalysis in Living Matter, Electromagnetic Biology and Medicine, vol 28, p.46-52, 2009.

[MTA, 2017] Magyar Tudományos Akadémia közleménye: Homeopátia: hasznos vagy ártalmas? Új állásfoglalás európai tudósoktól, 2017. 

[Scan4all] A Scan For All egy komplex távdiagnosztikai rendszer az általános egészségügyi állapot monitorozását és analizálását teszi lehetővé a páciensek számára, így biztosítva távolról is számukra megfelelő gondoskodást, részletek: https://hello.emed4all.com/scn4all/

Poszt-COVID szindróma, és a COVID oltás utáni regeneráció komplex támogatása jógával és homeopátiával

Poszt-COVID szindróma, és a COVID oltás utáni regeneráció komplex támogatása jógával és homeopátiával

Szerzők: Dr. Bükki Tamás (jógaterapeuta) és Dr. Kolcsár Attila (homeopata orvos)

Listen to „Poszt-COVID szindróma, és a COVID oltás utáni regeneráció jógával és homeopátiával” on Spreaker.

 

A testi sejtek külső felén elhelyezkedő receptorok százszor érzékenyebbek az energiára és a frekvenciára, mint a kémiai-fizikai jelzésekre… Ami megváltoztatja testünk biológiáját, idegi áramköreit, és genetikai kifejeződésünket, az az energia – nem pedig a kémia. /Dr. Joe Dispenza/

Ha valakinél egy COVID19 betegség akut fázisa lezárult, azt gondolhatnánk, fellélegezhetünk. Végre túl van, túl vagyok rajta! Úgy tűnik azonban, hogy ez nincs mindig így [1-2]. Ha valakit az orvos gyógyultnak nyilvánított, fontos tudni, hogy egy hosszú, akár hónapokig tartó regenerációs fázis veszi kezdetét; megjelenhet a poszt-COVID szindróma, amely akár igen súlyos állapotban is megnyilvánulhat. 

Másrészt, a COVID oltás következtében megjelenhet a betegség lefolyásához hasonló tünet együttes, pl. izom és ízületi fájdalom, fáradság érzés, láz, hasmenés, hányás, valamint ritkán súlyos állapot, vérképzőszervi betegségek (pl. thrombocytopenia és trombózis) valamint súlyos neurológiai komplikációk (pl. Guillain-Barre szindróma) is kialakulhatnak [3-5]. 

Mi az a post-Covid szindróma? Mire figyeljünk? Mikor forduljunk orvoshoz? Milyen jóga program ill homeopátiás kezelés támogathatnak minket hatékonyan a regeneráció útján?

Mi az a poszt-COVID szindróma?

A poszt-COVID szindróma a lezajlott COVID19 akut állapota után az egész embert krónikus gyulladásokkal érintő tünet együttes. A gyulladásos folyamat enyhén vagy súlyosan érintheti az izomzatot, a tüdőt és légutakat, a szívet és az érrendszert, valamint olykor súlyos idegrendszeri elváltozásokat mutathat. E mellett jelentős mentális és pszichikus hatások is megjelennek, pl. szorongás, félelem, depresszió, alvászavar, melyek a mentál-pszicho-szomatikus visszahatás révén tovább súlyosbíthatják a lábadozó, legyengült beteg állapotát. 

Miért fontos a gyógyuláshoz a jóga és a homeopátia?

A mentál-pszicho-szomatikus visszahatás folyamata egy csodálatos lehetőséget is ad a kezünkbe: segíthet feloldani, gyógyítani az egész elme-testben megjelenő, és a fizikai-testben tükröződő betegséget. 

Ismert, hogy pl. a relaxáció, a jóga ill. meditáció gyakorlása több mint 2000 gén kifejeződését változtatja meg pozitívan, így pl. elnyomja a gyulladást, stresszt fenntartó géneket, és erősíti a kifejeződését azon géneknek, melyek a szervezet regenerálódási folyamatával, megfelelő immunválaszával kapcsolatosak. Dr. Joe Dispenza összefoglaló munkájában [6] így fogalmaz: 

Ma már tudjuk, hogy minden egyes gondolatunk, érzésünk és tapasztalatunk során – legyenek azok akár örömteliek, akár stresszesek – saját sejtjeink epigenetikai génsebészeként működünk. Mi magunk irányítjuk sorsunkat.

A jóga, kombinálva homeopátiás kezeléssel nem csupán a post-COVID szindróma tüneteit rendezheti, megkönnyítheti a regenerálódást, hanem feloldhatja a személyiségünkben, elme-testünkben rejtőző alap okot is, lásd pl. a Jógaterápia c. írást. Ennek az alap oknak a feloldása pedig jelenlegi megértésünk szerint elháríthat számos kellemetlen életeseményt és további betegség állapotot is. 

Ez utóbbi különösen fontos akkor, ha a COVID19 oltás segítségével sikerült elkerülnünk egy olyan betegséget, melynek végigélése a teljes lényünk gyógyulása szempontjából igen fontos mozzanat lett volna, lásd még A betegség érted van c. cikkemben. A betegségek jelentős része karmikus okra vezethető vissza, így nem elkerülhetők. Védőoltással sem. 

A betegség állapot valódi gyógyulásunk, spirituális növekedésünk segíti. Az oltás ugyan jó eséllyel megakadályozhatja, hogy az adott vírus törzs minket megbetegítsen, ugyanakkor, ha ez a betegség a benső átalakulásunk miatt szükségszerű, igen nagy valószínűséggel meg fogunk betegedni, mely jelentkezhet a COVID oltás mellékhatásaként kialakuló poszt-COVID szindróma enyhe vagy súlyos állapotában, vagy akár egy későbbi fertőzésben pl. a COVID törzs egyik jövőbeli variánsától. 

A jóga praxis a mélyen fekvő okokat képes semlegesíteni, így hozzájárul nem csupán a teljes regenerációhoz, hanem egy komplexebb védettséghez, és nem utolsó sorban az ember spirituális fejlődéséhez. Ezt a folyamatot hatékonyan támogatja és felgyorsíthatja a homeopátia szakszerű alkalmazása.

Lássuk alább, hogy az egyes szerv-rendszerek érintettsége esetén mi az, amire érdemes figyelnünk, és milyen jóga program, homeopátiás vagy gyógynövény kúra támogatja a regenerációt. 

A tüdő és légutak

A visszamaradó gyulladás következtében megjelenhet tüdőfibrózis, azaz a tüdő szövetek megváltozása miatt a légző felület jelentős csökkenése, melynek következtében jelentkezhet nehézlégzés, száraz köhögés, bizonytalan eredetű mellkasi fájdalom, fáradékonyság. 

Mikor forduljunk orvoshoz? Amennyiben COVID fertőzés miatt tüdőgyulladás alakult ki, ezt a tünetek elmúltával is mindenképp kontrollálni szükséges, tüdőgondozóban, ahol megfelelő képalkotó (röntgen vagy CT) vizsgálattal ellenőrzik a tüdőszövet regenerálódását, ill. az esetleges szövődményeket vizsgálják.

Regeneráció elősegítése terápiás jógával: elsősorban pránajáma, azaz légzéssel összekötött, energia gyakorlatokkal történik, pl. nádi-szódhan pránájáma, uddzsáji pránájáma. Ezen kívül fontos a nyirokkeringés elősegítését biztosító lágy gyakorlatsor, pl. pavanamuktászana 1. sorozat, valamint hatékony a tüdő meridián stimulálása megfelelő do-in gyakorlattal. A sós vízzel való orrmosás (dzsála néti) valamint kundzsál-kriya gyakorlatok különösen fontosak. Részletes útmutatáshoz a jóga gyakorlatokhoz lásd pl. [7] könyvet, ill. ezek elsajátíthatók ezen a komplex online video kurzuson is.

Fontos tudnod, hogy könyvből a jógát nagyon nehéz elsajátítani, mert nem csupán a gyakorlatok pontos kivitelezése a fontos, hanem az is, hogyan dolgozol a légzéseddel, figyelmeddel, és a gyakorlatokat milyen mentális beállítottságban végzed. Emiatt érdemes tapasztalt jóga tanár vagy jóga terapeuta segítségét kérned akkor is, ha könyvből gyakorolsz, és különösen akkor, ha kezdő vagy a jógában. Videó jógaterápiás kurzusaimon ezt figyelembe veszem, így ezeket kezdőként is használhatod; mindazonáltal ha kérdésed van, a kurzusok része a személyes konzultáció lehetősége is.

Dr. Bükki Tamás csoportos jógaórája, Verőce

Regeneráció homeopátiával: Homeopátiás gyógyszerek gondos alkalmazásával segíteni lehet a betegek testi, mentális tüneteinek javulását, post-Covid szindrómából való gyógyulását [8, 11]. Mindenképp javasolt homeopatával való konzultáció a megfelelő homeopátiás gyógyszer, a helyes potencia kiválasztásához, a szerbevétel gyakoriságának eldöntéséhez, valamint a szerváltásokhoz is. Semmiképp se kezdjünk kellő tapasztalat hiányában önálló szerválasztáshoz.

A tünetek pontos megfigyelése után a gondosan megválasztott homeopátiás gyógyszerekkel segíteni tudjuk a tüdő és légutak regenerálódását. Ahhoz, hogy a homeopátiás orvos kiválaszthassa a legrövidebb idő alatt gyógyulást hozó homeopátiás gyógyszert (sok esetben több gyógyszer egymás utáni alkalmazása szükséges a tünetek változásának függvényében), fontos, hogy a páciens megfigyelje tüneteit oly módon, amire általában az allopátiás (hagyományos nyugati) orvoslás során nem kerül sor. Fájdalom esetén például lényeges a fájdalom pontos helye, jellege, valamint a tünetek modalitásai (mire enyhül, mire fokozódik, milyen napszakban erősödnek a tünetek, pl. a köhögési roham hány órakor kezdődik és meddig tart). 

Mellkasi fájdalom, elhúzódó köhögés, köpetürítés, gyengeség esetén a következő homeopátiás gyógyszerek jönnek szóba a teljesség igénye nélkül:

Lobelia

Krónikus hörghurut, tüdőgyulladás, tüdőtágulás esetén segít. A tüdőben sok a váladék, melyet a beteg felköhögni nem tud. A páciens úgy érzi, mintha telítve lenne a tüdeje, mellkasát összeszorítottnak érzi. 

Stannum

Krónikus hörgőtágulat esetén jön szóba, ill. amikor a köhögés mélyről jövő, rekedt hanggal jár. Rengeteg a nyálka a légcsőben, ami könnyen felszakad, gennyes, darabos, véres is lehet. Minden mozdulat és a beszéd is provokálja a köhögést. Nagyfokú gyengeség jellemző, a beteg felülni is alig tud.

Kalium carbonicum

Mellkasi fájdalommal vagy hasmenéssel járó köhögés esetén alkalmazhatjuk. Nehezen felköhöghető, bűzös, sós ízű, nagy mennyiségű köpet jellemző. Gyengeség, hátfájás, izzadás gyakran kíséri az állapotot. A felső szemhéj ödémás duzzanata gyakran megfigyelhető.

Kalium sulfuricum

Durva mellkasi zörejek, hörghurut esetén, ha sárga színű, könnyen felszakadó nyálkás köpet is jellemzi az állapotot, sikerrel járhatunk ezzel a gyógyszerrel.

Sticta pulmonaria

Folyamatos száraz ingerköhögés, köhécselés esetén választhatjuk. Száraznak érzi a torkát, száját a beteg. Csiklandozó érzést érez a garatban. A köhögés rosszabbodik belégzéskor.

Bryonia

Száraz, erős, nagyon fájdalmas éjszaka jelentkező köhögéskor segíthet ez a gyógyszer. A betegnek fel kell ülnie. Rozsdaszínű, vércsíkos, tapadós köpete van. Hörghurut, tüdőgyulladás esetén mellkasi vagy jobb lapockánál jelentkezőszúró fájdalmak jellemzőek, melyek romlanak köhögéskor és mély levegővétel esetén. Köhögés közben fogja a mellkasát. A beteg elesett, fekszik, szeret egyedül lenni, nyugalomban, minden mozgás ront az állapotán.

A szív és érrendszer

A betegség lezajlását követően megjelenhet különböző szívizom betegség és diszfunkció, pl. szívizom gyulladás következtében szívritmus zavar (arithmia), hypokalaemia (Na-K arány felborulása), anginás fájdalom és más tünetek a szívizom részleges vagy teljes elhalása miatt (ischémiás állapot). Ez utóbbi kockázatát növeli a szívkoszorúér betegség megléte, mely esetén infarktus is kialakulhat – ez utóbbiról, és a jóga fontos terápiás hatásáról lásd még a Szívroham jelei nőknél – nagyon más és megelőzhető, valamint a Szív és érrendszeri betegséget megelőzésének és gyógyításának tudományosan igazolt, gyógyszermentes lehetőségei c. írásokat.

Sajnos a regenerációs fázisban a szív állapotára különösen fontos ügyelnünk, ugyanis az intenzív osztályon a kezelteknek adott gyógyszerek közvetlenül terhelik, károsítják a szívizmot [1-2].

Mikor forduljunk orvoshoz? Amennyiben szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, szívmegnagyobbodás alakul ki a Covid fertőzés vagy oltás (mRNS alapú oltások után nagyszámú oltottnál kialakult szívizom-, ill. szívburokgyulladás) beadását követően, melyek mellkasi fájdalommal vagy diszkomforttal, szapora pulzussal, vérnyomás kiugrással, fáradékonysággal, levertséggel járhatnak, mindenképp szükséges a kardiológiai vizsgálat! Trombózis és infarktus (melyek sajnos szintén a Covid oltások szövődményei is lehetnek) gyanúja esetén azonnali sürgősségi orvosi ellátás szükséges!

Regeneráció elősegítése terápiás jógával: a szív képes a regenerációra, ha megfelelő, jól ütemezett, megterheléstől mentes terápiás programot végez a beteg. Dr. Dean Ornish kardiológus nemzetközi hírű munkássága és jól felépített szív terápiás programjának hatékonysága széles körűen, tudományos igazolást nyert az elmúlt évtizedben. [10]  Dr. Ornish programja lényegében étrendi és életviteli módosításokból, relaxációs technikák alkalmazásából, támogató csoportok kialakításából, illetve jóga technikák felhasználásából áll; igazolta, hogy ílyen módon messze jobb gyógyulási arány érhető el, mint pusztán gyógyszeres valamint más hagyományos orvosi kezelésekkel pl. a poszt-infarktusos rehabilitációban.

A jóga program alapvető eleme tehát a relaxáció, ill. relaxációt és energia szint emelkedést hozó pránajáma technikák. Valamint a koszorúerek és artériák regenerációját támogató lágy mozgásos gyakorlatok, továbbá az uddzsáji pránájáma, mely ún. pszichikus légzés, azaz hatékonyan segít kioldani az érzelmi feszültségeket, melyek blokkolják a gyógyulás folyamatát. E mellett különösen fontos az apána-váyu, vagy szív elsősegély mudra (élet-energia gyakorlat) helyes alkalmazása is. A gyakorlatok megtalálhatok pl. [7] könyvben. Érdeklődőknek ajánlom a Magas vérnyomás jógaterápiája c. online video kurzust, valamint ez utóbbit is integráló online, videó jóga kurzust.  

Regeneráció homeopátiával [8]: Szív- érrendszeri szövődmények esetén a következő homeopátiás gyógyszerek jönnek szóba (a teljesség igénye nélkül):

Crataegus

A szív izomzatára hat és erősíti a szívet. A beteg gyenge és kimerült, időnként hirtelen legyengül. Magas vérnyomás, nehézlégzés jellemző. Gyenge szívműködés, ami mellkasi szorító érzéssel, szúró fájdalmakkal és álmatlansággal jár. Gyors, rendszertelen, kimaradó a pulzus. Erős verejtékezés jelenik meg. Alacsony potenciában vagy őstinktúra formájában a leginkább hatásos, mert így a galagonya fitoterápiás hatása is érvényesülni tud.

Digitalis

Gyenge szívműködés, gyakori szúró, szívtáji fájdalmak esetén hatékony. Anginás rohamokban, lassú, rendszertelen vagy időnként szünetelő pulzus esetén. A beteg nagyon gyenge, alig tud beszélni. Az erőnlét romlása, ájulás, a bőr hidegsége és szabálytalan légzés jelenik meg. Fekvő helyzetben lassú, mozgás közben gyors, felülés közben rendszertelen pulzus. A betegnek járkálnia kell a szívtáji szorító érzés miatt. A páciens szorong a jövője miatt. Levert. Depressziós. 

Aconitum

Erősen hat a szívre és az artériás keringésre. A beteg szívizomgyulladás esetén úgy érezheti, hogy megnagyobbodott a szíve. Palpitáció, szorongással, rosszulléttel, az ujjak bizsergésével, bal karba sugárzó fájdalommal. Bal vállba sugárzó szívfájdalmak. Szapora szívműködés. Gyors, ugráló, remegő, erőteljes vagy hullámzó, könnyen változó pulzus jelenik meg.

Glonoinum

A keringésre ható, viharos hatású szer. Heves palpitáció, arteria carotis lüktetése. Az egész testben jelentkező, az ujjak hegyéig hatoló lüktetés esetén. A többi testrészbe, karok felé sugárzó szívfájdalom. Nehézlégzés tapasztalható. A beteg úgy érzi, mintha nehezék lenne a mellkasán. A mellkason felfelé és a bal karon lefelé haladó zsibbadásérzés. Egymással váltakozó mellkasi szorításérzés és fejfájás.

Spigelia

Heves, hallható palpitáció, szívfájdalom, zörejek esetén választjuk. Szívburokgyulladás, angina pectoris, kimaradó, gyenge, remegő, szabálytalan pulzus jellemző. A nyaki verőér és a kulcscsont alatti artériák lüktetése. Nehézlégzés, mely mozgástól romlik. Szúró mellkasi fájdalmak, melyek romlanak a legkisebb mozgástól vagy levegővételnél.

Cactus grandiflorus

Elsősorban a szívműködésre és keringésre hat. Általános gyengeség és kimerültség jellemzi ezt az állapotot. Gyorsan változó, gyenge, kimaradó, nem tapintható pulzus. Palpitáció, mely romlik, amikor a bal oldalán fekszik. Szívgyengeség miatt kialakuló alacsony vérnyomás. Szúró szívfájdalmak. Szívmegnagyobbodás. Verőér- és szívtágulat. Állandó mellkasi zörejek. Mellkasi szorító érzés. Nem kap levegőt, amikor felfelé megy a lépcsőn.

Adonis vernalis

Elsődlegesen a szívre ható szer. Szívtáji fájdalom, palpitáció és nehézlégzés jelenik meg. Gyors, szabálytalan pulzus. A beteg gyakran szeretne mély lélegzeteket venni. Nehézlégzés. Száraz, csiklandozó, szívbántalmak miatti köhögés.

Aurum

Szívmegnagyobbodás, angina pectoris esetén jön szóba. A nyaki verőér és a halánték-artériák látható lüktetése. Szapora, gyenge, szabálytalan pulzus. Magas vérnyomás. Palpitáció, ami a beteget megállásra kényszeríti. Nehézlégzés, mely éjszaka romlik. A beteg általában mélyeket lélegzik, mégsem kap elég levegőt. Reményvesztettség, depresszió gyakran kíséri az állapotot.

Dr. Bükki Tamás csoportos, könnyű jógaóra, Verőce

Az idegrendszer

A gyulladásos folyamatok az idegrendszert is érinthetik. Ennek tünetei lehetnek pl szédülés, fejfájás, illetve végtag zsibbadás, valamint a végtagokban, ízületeknél jelentkező tartós fájdalom érzet. Jelentkezhet az ataxia tünet együttese is: egyensúly megtartás nehézsége ill. végtag remegés. Sajnos súlyosabb helyzet is előállhat, pl egy trombózis következtében megjelenő agyi sztrók, mely valamely testfunkció vesztéssel (vizeletürítés, beszéd és megértési készség stb) is járhat, sőt végzetes is lehet. A Pfizer mRNS vakcína kapcsán Guillain-Barre szindrómát is megfigyeltek [5], mely az alsó végtagokban kezdődő, felszálló jellegű, végtaggyengeséggel és zsibbadással, majd gyakran bénulással járó állapot.

Fontos itt kitérnünk a Covid pszichére gyakorolt, sokszor hosszú távú hatásaira, pl. depresszió, szorongás, krónikus fáradtág, tompa agyműködés (brain-fog), olykor egészen súlyos alvászavar. Ezek kezelésében szintén sokat tud segíteni a jóga és a homeopátiás szerek. 

Mikor forduljunk orvoshoz? Ha a fent részletezett sztrók, Guillain-Barre szindróma tüneteit észleljük, azonnali, sürgős orvosi beavatkozás szükséges, mivel mindkettő rövid idő alatt súlyos, életet veszélyeztető állapot kialakulásával járhat. 

Regeneráció elősegítése terápiás jógával: Az idegrendszeri tünet együttes segíti kialakítani azt a jóga programot, mely a mögöttes, elme-testben gyökerező alap okok lebontásában hatékony. Nagyon fontos technika a bhramarí-pránájáma, mely harmonizálja a neuró-endokrin tengelyt, a nyugtató shítalí/szítkárí pránájáma alkalmazása, valamint specifikus mantrák használata, pl az OM mantra rezgetése, mely elősegíti az idegrendszer regenerációját. Továbbá igen fontos szerepet tölt be a meditáció, valamint ezt előkészítő technikák alkalmazása; mindennek szomatikus hatásaként több 1000 gén kifejeződése változik meg egészséget támogató módon.  Ezek a gyakorlatok mind megtalálhatók a [7] könyvben, valamint elsajátíthatók a Magas vérnyomás online jógaterápiás kurzusban, az Immunerősítő és Stresszoldó online jóga órákon, valamint ez utóbbi kettőt integráló komplex kurzuson.

Regeneráció homeopátiával [8, 9]: Idegrendszeri tünetek valamint mentális zavarok esetén szóba jövő gyógyszerek:

Arnica

A páciens gyakran fáradtnak érzi az agyát. Szédülés, fejfájás kínozza. A beteg izmai nagyon érzékenyek, fájdalmasak. Testszerte jelentkező zúzódásos fájdalomérzet, annyira fájnak a beteg végtagjai, mintha beütötte volna őket. Nagyfokú kimerültség, fáradtságérzet jelenik meg. Bénító fájdalmak. Hirtelen fellépő, ízületről, ízületre vándorló fájdalmak esetén. 

Gelsemium

Tarkótájról szétterjedő szédülés esetén segíthet. Nyomó jellegű fejfájás, vagy a beteg úgy érzi, mintha egy abroncs lenne a fején. Koponyatetőtől a vállba sugárzó nyomó fájdalomérzés. Fejbőr érzékenysége jelentkezik. Nagyon erős sajgó fájdalom, fáradtságérzés, gyengeség és érzékenység különösen a végtagizmokban. Mozgáskoordinációs zavarok, az izmok nem engedelmeskednek a beteg akaratának. Teljes elernyedés és kimerültség. A beteg nyugodtan szeretne feküdni. Tompaság, szédülés, aluszékonyság, izomrángások kísérik az állapotot.

Rhus toxicodendron

Olyan szédülés esetén jön szóba, amit fejfájás követ. Kábító fejfájás, a betegnek le kell feküdnie. Nehézségérzés a fejben, koncentrációs zavarok, tompa agyműködés. Krónikus fáradtság vírusinfekciók után. Végtagok egyes részeinek fájdalma, merevsége, izomrángása. Bizsergés, zsibbadás, remegés, égető érzés. A láb érzéketlensége, lábikragörcs is előfordulhat. 

Arsenicum album

Használhatjuk ezt a szert a krónikus fáradtság, gyengeség kezelésére. A beteg a legkisebb megerőltetéstől elfárad, és le kell feküdnie. Kimerültnek érzi magát, mely éjszaka rosszabbodik. Jellemző a szorongás, melyhez nagyfokú nyugtalanság társul. Állandóan változtatja a helyét. Gyötrő halálfélelem jellemző, ennek ellenére életunt lehet. Fél az éhezéstől és anyagi csődtől. Melankóliától szenved. Ingerlékeny. Végtagok remegése, alvás alatti erős összehúzódása jelenik meg a tünetegyüttesben.

Kalium phosphoricum

Kitűnő szer ideggyengeség okozta állapotok gyógyítására. Nagyfokú gyengeség jellemző fizikai és mentális szinten egyaránt. Könnyen kifárad a beteg, a legkisebb feladat is nehéznek tűnik a számára. A beteg félénk, retteg, könnyen összerezzen. Alvászavarokat is kezelhetünk vele, segíthet az álmatlanság és az alvás alatti nyugtalanság eseteinél. Tompa agyműködés, szorongás, depresszió esetén is sikerrel alkalmazhatjuk.

Acidum Phosphoricum

Ez az elmére és érzelmekre ható szer segítség lehet az akut Covid fertőzés után sokszor kialakuló kimerült, gyenge állapot kezelésében. Segít a krónikus fáradtság, a koncentrációs zavar, a lelassult agyműködés eseteiben. Bizonyos érzékek tompultsága jellemző, közönyösség, memóriazavarok, reménytelenség érzés gyötörheti a pácienst, ha erre a szerre van szüksége. Retteg a jövőtől, mindig a problémáin aggódik.

China

Ez a szer akkor jön szóba, ha az akut Covid fertőzés kifejezett és hosszabb ideig tartó hasmenéssel is járt, amely nagyon legyengítette a beteget és túlérzékennyé, idegessé vált. Közönyös, szomorú, nem akar élni. Végtag- és ízületi fájdalmak jellemzőek lehetnek, olyan érzéssel, mintha megrándultak volna.

Ignatia

Covid utáni depressziós állapot esetén jön szóba. Olyan betegeknek segíthet, akik szomorúak, melankólikusak maradnak, és gyakran sírnak. Ingerültek és magányra vágynak, állapotukat rontja, ha vigasztalni próbálják őket.

Aconitum

Az Arsenicumhoz hasonlóan szorongás esetén segíthet. Kínzó félelem és nyugtalanság esetén hatékony lehet. Remegéssel, palpitációval, szorongással járó pánikrohamai lehetnek.

Coffea cruda

Ez a szer is nagy segítség lehet álmatlanság esetén.  A beteg fejében tolonganak a gondolatok, aktív az agya. Felébred minden hangra. Az érzékszervek túlzott érzékenysége jellemző.

Homeopátiás gyógyszerszedésben jártasabbak számára röviden a potencia választásról, adagolásról:

Nagyon fiatal, nagyon idős, erősen legyengült szervezetű betegnek inkább alacsonyabb potenciájú gyógyszert(D3-D12 vagy C3-C12) válasszunk. Ezeket a panaszok súlyosságától függően naponta többször, 2-6-szor adagolhatjuk. Ha általános tünetek is kísérik a helyi tüneteket, közepes potencia (D12-D30 vagy C12-C30) megfelelő, ilyenkor naponta 1-2x adjuk a gyógyszereket. Pszichés, mentális tünetek esetén magasabb potenciák (C200-1M) választandók,melyeket általában ritkábban, hetente vagy 2 hetente adagolunk. A magas potenciájú gyógyszer szedése előtt mindenképp konzultáljunk homeopatával.

Fontos,hogy a homeopátiás gyógyszer bevétele előtt és után 20 percig ne együnk és ne igyunk. Kerüljük a mentolos fogkrémet, cigarettát, kávét. Ügyeljünk a szerek helyes tárolására, ne tegyük hűtőbe, telefon, számítógép, mikrohullámú sütő, egyéb elektromos tárgyak közelébe a gyógyszereket.

Dr. Bükki Tamás csoportos jógaórája, Verőce

A legfontosabb, amit már most megtehetsz

A pihenés és a türelem, valamint annak elfogadása, hogy csak lassan, fokozatosan növelhetjük fizikai és mentális terhelésünket, talán a legfontosabb. 

Fontos felismerni, hogy egy betegség mindig tanít valamit. Egy egészséges szívizom a világ legerősebb anyaga! Tartósságának kulcsa: egy szisztólés összehúzódás után kétszer olyan hosszan pihen a diasztolés fázisban. Amit a tüdőnktől és szívünktől tanulhatunk:

  • Pihenj sokat – tarts mértéket!
  • Vigyél egészséges, természetes ritmust az életedbe!
  • Egyél és igyál tápláló, tiszta, élettel teli dolgokat!
  • Szilárdan higgy a gyógyulásban! 

Ez utóbbi kiemelten fontos. Tudományos megfigyelések ezrei bizonyították: ha a pozitív jövőképet látsz, ha látod, hogy meggyógyultál, hogy minden tekintetben jól vagy, és ezt át is tudod érezni, az elme-test változni fog, és létrehozza, amit szeretnél. Ehhez azonban nem elég csak gondolni, hogy jól vagyok, mert a test rögzített biokémiai állapota, génjeid jelenlegi kifejeződését tudattalan elme tartalmak határozzák meg. Ehhez az „operációs rendszerhez”, mely képes meggyógyítani, mélyen relaxált állapotban, ill. meditáció során lehet hozzáférni. A másik kulcsfontosságú dolog az érzelem. Dr. Joe Dispenza így fogalmaz [6]:

Ha érzelmileg elfogadjuk, majd magunkévá tesszük az új, általunk választott kimenetelt, miközben érzelmeink elég erőteljesek, akkor agyunk nem tesz különbséget aközött, hogy elképzeljük, hogy belső állapotunk megváltozott (pl. megszűnt a fájdalmuk), illetve a konkrét esemény között. Ekkor megtörténik az, amit előzetesen vártunk (pl. elmúlik a fájdalmunk), mivel az agy és a test tökéletes gyógyszereket termelnek belső állapotunk megváltoztatására.

Fontos tudnod azt is, hogy minden helyzet egyedi – nincs két egyforma ember és egyforma betegség állapot. Tapasztalatból tudjuk, hogy a valódi terápiánál nélkülözhetetlen a személyes figyelem és szerető, támogató kapcsolat, mely segít kialakítani és fenntartani a gyógyító jövő képet, és ehhez személyre szabott támogató gyakorlatokat ad, mely a mentális akadályokat elhárítják a gyógyulás folyamatából. A homeopata orvos által beállított segítő szerek pedig ezt az öngyógyító folyamatot támogatják azáltal, hogy speciális energia és információs mintákat közvetítve az elme-test könnyebben lép át egy másik létállapotba – ahol azt gondolod, érzed és átéled: minden tekintetben jól vagyok. És ez valóban így is van.

Túllépni a félelmeinken – a spirituális ember útja

A járvány legfőbb társadalmi tünete a félelem. 

A félelem nem csupán az immunrendszerünk aktivitását csökkenti, és az így megnöveli a lehetőségünket arra, hogy egy fertőzés kialakuljon a szervezetünkben, de úgy tűnik, hogy maga a félelem közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy egy vírus vagy baktérium patogénné, azaz betegség okozóvá válhasson – lásd még Sorsfordító idők c. video blogban. 

A jóga szemlélete: a változást segítenünk kell, támogatnunk, és sosem elnyomnunk, elfojtanunk. Mert ha a tüneteket elnyomjuk, majd máskor, más alakban, de újra felbukkan a betegség – azért, hogy tovább segítsen az élet utunkon. A növekedés csodáját nem kerülhetjük el. Viszont választhatunk sokkal örömtelibb, könnyebb utat is magunknak.

A félelem és a betegség állapot, pl. most épp a COVID, hatalmas transzformációs erővel bír. Úgy tűnik, e nélkül nem válhatunk egészségessé. Át kell formálódnia a nézőpontunknak: közösen, egymásra figyelve, egymást támogatva tudunk csak előrelépni. Meg kell erősödnünk a szeretetben. És rá kell ébrednünk, egyénileg és tapasztalati úton, hogy halhatatlan lelkek vagyunk.

A lét semmivé sose válhat!

Mindenben örök áram árad,

állj boldogan a létbe hát!

A lét örök: törvények őrzik

mindazt az élő kincsözönt itt,

melyet díszül ölt a világ…

/Johann Wolfgang Goethe: Végrendelet/

Lektorálta: 

Dr. Molnár Mariann (homeopata orvos és gyerekorvos), valamint

Selmeci Csongor (jógaterapeuta, a Kaivalyadham Jóga Intézet Magyarországi képviselője, a Magyar Jóga Akadémia vezetője)

Hivatkozások

[1] Dr. Kiss Eszter, Dr. Papp Szidónia, Dr. Szőke Henrik: A poszt-covid kezelése antropozófus megközelítésben, AntropoSophia folyóirat, 30. évf. 2. szám, 2021. Kiadja: Magyar Antropozófiai Társaság

[2] Oronsky, B., Larson, C., Hammond, T.C. et al. A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS). Clinic Rev Allerg Immunol (2021). https://doi.org/10.1007/s12016-021-08848-3 

[3] AstraZeneca Vaxzevria, Covid-19 vakcina magyar nyelvű ismertetője: https://www.azcovid-19.com/content/dam/azcovid/pdf/hungary/hu-epil-AZD1222.pdf lásd a Figyelmeztetések és óvintézkedések c. fejezet

[4] Pfizer/BioNTech mRNS alapú COVID-19 vakcina angol nyelvű ismertetője: https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19 lásd Undesirable effects c. fejezet

[5] Saria Waheed et al., Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine, Cueus  (2021). https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.13426 

[6] Dr. Joe Dispenza: A placebo te magad légy: az elme hatalma az anyag felett, Bioenergetic kiadó, 2020. Az relaxáció és meditáció epigenetikus hatásaival a 4. fejezet, valamint ennek a 22. és 23. hivatkozásai foglalkoznak.

[7] Swami Satyananda Saraswati, Ászana Pránajáma Mudra Bandha, Yoga Publication Trust, Bihar, India. Magyar kiadás: Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2006.

[8] Dr. S.R.Phatak: Homeopátiás gyógyszertan, Remedium Kiadó.

[9] Dr. Sebő Zsuzsa, Dr. Molnár Mariann, Dr. Katona Edit: A homeopátia kézikönyve, Puedlo Kiadó, 2008.

[10] Dr. Ornish életmódbeli, relaxációs és jóga elemeket tartalmazó Spectrum szívterápiás programjának hatékonyságát számos kutatás támasztja alá: https://www.ornish.com/proven-program/the-research/ 

[11] Dr. Vikas Sharma: Post Covid Syndrome – Homeopathy for Support & Symptom Management, lásd itt: https://www.drhomeo.com/homeopathic-treatment/homeopathy-for-post-covid-…